Islamitisch Voortgezet Onderwijs

Steun het initiatief!

Hoe kun je ons steunen?

Er is een nieuw initiatief om een islamitisch voortgezet onderwijs op te richten.

Woon je in Amsterdam en omgeving (binnen een straal van 15 km) en heb je kinderen in de leeftijd van 10-12 jaar?

Geef je steun middels de onderstaande knop

Wie zijn wij?

1. Missie en visie VO Amsterdam

Visie

Fiducie College staat voor geloof en vertrouwen in een succesvolle toekomst van de leerling geïnspireerd door de islam. Bij ons staat het geloof (identiteit) en vertrouwen (zelfverzekerdheid) centraal. Wij gaan uit van de talenten van de kinderen en willen deze tot ontplooiing laten brengen. Met aandacht voor de ontwikkeling van de leerling op eigen niveau.

Missie

Het welzijn van onze leerlingen en het ontwikkelen van een pedagogisch klimaat staan centraal in ons dagelijkse handelen op school. De kinderen worden uitgedaagd om hun talenten verder te ontwikkelen en krijgen tools en kansen aangereikt om deze zoveel mogelijk te benutten en te ontplooien. Belangrijke kenmerk van onze school is dat de kinderen wordt bijgebracht in harmonie samen te leven, elkaar te accepteren en te respecteren ongeacht hoe iemand is, leeft, denkt of gelooft. Bij Fiducie college maak je kennis met elkaar en leer je waardering en respect op te brengen voor andere culturen, religies en achtergronden. Dit als voorbereiding op een pluriforme samenleving waarvoor actief burgerschap en sociale cohesie geïnspireerd vanuit onze grondslag een vereiste is.

2. Kernwaarden

De kernwaarden zijn afgeleid vanuit onze visie op het onderwijs en ziet er als volgt uit:

Openheid en respect; we gaan in en rondom de school respectvol met elkaar om en hebben begrip voor anderen. In ons handelen staat inclusieve boodschap centraal.

Veiligheid; Ieder kind wordt een veilige leer- en leefomgeving geboden zodat hij/zij tot groei en ontwikkeling komt. Iedereen voelt zich thuis en is betrokken bij Fiducie college

Verantwoordelijkheid; alle betrokkenen bij Fiducie college zijn en voelen zich verantwoordelijk voor het geheel en het leveren van een positief bijdrage aan de ontwikkeling van de leerling.

Reflectie; elke verandering gaat gepaard met reflectie op het verleden en is tegelijk een richtsnoer naar de toekomst. Door systematisch te reflecteren op ons handelen staan we kritisch in het proces en zet ons tot nadenken over de voortgang. Hiermee wordt het handelen geëvalueerd en weer vooruit gekeken.

Burgerschap en zelfredzaamheid; In een globaliserende wereld waarin kinderen van over de hele wereld online met elkaar contact hebben daagt ons uit. Deze uitdaging biedt tegelijk ook kansen door kinderen kennis te laten maken met de pluriforme en inclusieve samenleving in Nederland. Waarin verschillen zijn, anders wordt gedacht en ongelijkheid aanwezig is. De kunst is dan om in deze realiteit aan verschillende opvattingen, zelfredzaam en kritisch te zijn en een positieve bijdrage te leveren vanuit een islamitische gedachte van overlappende consensus.

Identiteit: Grondslag en bestaansrecht wordt gelegitimeerd door onze religie islam. Op basis van onze geloof maken ouders keuze voor Fiducie college en dat schept verwachtingen. Om deze verwachtingen waar te maken is de uitspraak van de profeet Mohamed v.z.m.h. leidend: “de beste onder jullie is diegenen die zicht dienstbaar opstelt voor de mensheid.” Deze uitspraak heeft betrekking op het dienstbaar opstellen en niet alleen voor je eigen gemeenschap maar voor de pluriforme samenleving waarin we leven. Inclusieve boodschap en het kiezen van een middenweg kleurt onze traditionele opvatting en daar handelen we naar.